POČÁTKY VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE A INFORMAČNÍHO DESIGNU |*|

Informační design je blízký také vizuální komunikaci a sémiotice (nauka o znacích a znakových systémech).

Dorozumívání pomocí obrazu je tu s člověkem, a jeho nutností vyjadřovat se, v jistém smyslu již od pravěku. Za první projevy vizuální komunikace považujeme jeskynní malby (jak dokládají například nejznámější nálezy v jeskyních Altamira, Lescaux, Pindal). Dále pokračujeme mnemogramy (značky sloužící k zapamatování, např. počtu dobytka), piktogramy (stylizace předmětů), ideogramy (klínové písmo, hieroglyfy, čínské písmo, aj.), slabičné a hláskové písmo (v našich zeměpisných šířkách převážně latinka).

První snahy o zobrazení poznatků (spojené spíše s kartografií) bychom našli datované již před našim letopočtem. Šlo o jednoduché mapování měst, světa, hvězdné oblohy, pohybu planet, a různé druhy kalendářů. Ačkoli se mnohé reprezentace nedochovaly, známe je z reprodukcí.

Primitivní grafy, tabulky, různé techniky porovnávání a měření zaznamenáváme již kolem roku 950. Od této doby se začínají objevovat pokusy o jednoduché diagramy.

OSVÍCENSTVÍ

(18. STOLETÍ)

S postupem času četnost realizací stoupá, v 17. století je rozvoj již patrný a opravdu významnou dobou je osvícenství. Hnutí, které klade důraz na racionálnost, logičnost a rozvíjí vědy jako je matematika, fyzika, astronomie.

WILLIAM
PLAYFAIR

(1759–1823)

William Playfair, skotský inženýr, ekonom a statistik, zareagoval na požadavky doby a je považován za autora sloupcových, koláčových a spojnicových grafů. Byl jejich propagátorem a zastával názor, že grafy jsou srozumitelnější a čitelnější než číselné tabulky. Roku 1801 vydal Statistical Breviary (Statistický breviář).

|*| Zmíněné jsou zde jen důležité body, které významně ovlivnily podobu oboru. Historie informačního designu je již podrobně zpracovaná projektem Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization (Milníky v historii tématické kartografie, statistické grafiky a vizualizace dat.

 

|1| Florence Nightingale. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2006-08-13, last modified on 2011-10-24 [cit. 2011-11-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale

|2| KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. s. 142.

|3| NOVOTNÁ, Kateřina. Redesign vybrané www stránky – ARTLIST. 2010. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav vizuální tvorby. s. 15.

|4| A Fellow of the Royal Society of Arts, nominated by Creativity magazine as „one of the 50 most creative and influential minds of 2009“, Manuel Lima is a designer, researcher and founder of VisualComplexity.com. Manuel is a leading voice on information visualization and a frequent speaker in conferences and schools around the world, including TED, OFFF, VizThink, Royal College of Art, University of Amsterdam, MediaLab Prado Madrid.
Visual Complexity: Mapping Patterns of Information. Visual Complexity [online]. © 2012 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: http://www.visualcomplexity.com/vc/book/